نقش خروجي سيستمهاي تهويه مترو تهران در کيفيت هوا

آلودگی هوای ناشی از زندگی مدرن يکي از معضلات بزرگ شهرهايي مثل تهران است که ميتواند اثرات زيست محيطي مهمی داشته باشد. با توجه به اينکه حمل و نقل سهم عمده ای در آلودگي هواي تهران دارد استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي بعنوان يک گزينه مناسب جهت پيشگيري و کنترل آلودگي هوای تهران ضروري می باشد. يکي از وسايل حمل و نقل عمومي در تهران و داراي کمترين اثرات سوء زيست محيطي ، مترو است. هم اکنون متروی تهران سهم عمده اي در کاهش آلودگي هواي شهر  دارد. در اين مطالعه اقدام به بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از خروجي هواکشهاي بين ايستگاهي نظير منواکسيدکربن، رطوبت نسبي، دما و سرعت جريان هوا در سيستمهاي تهويه بين ايستگاهي نيمه شمالي خط ۱ متروي تهران شد. نتیجه حاصل از اين تحقيق، با استانداردهای زيست محيطی، هوای پاک و نتايج اندازه گيری آلاينده های هواي شهر تهران که توسط شهرداري تهران و سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي گيرد، مقايسه گردید. مطابق اندازه گيري های انجام شده، در اين بررسي مشخص شد که ميانگين روزانه منواکسيدکربن خروجي هواکش هاي بين ايستگاهی متروي تهران ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از ميانگين روزانه منواکسيد کربن شهر تهران است. اين ميانگين در مقايسه با هوای پاک کمتر از حد استاندارد يعني ۹ پی پی ام بود. ميانگين روزانه درجه حرارت هوای خروجي از هواکشهای بين ايستگاهي مترو بين ۲۱الی۲۷درجه سانتيگراد ثابت و در گرم ترين روزهاي سال يعني در ماه هاي تير و مرداد، حدود ۱۰ درجه سانتيگراد کمتر از ميانگين روزانه درجه حرارت هواي شهر تهران است. بدليل فعاليت دايم سيستم تهويه مناسب در مترو، ميانگين روزانه رطوبت نسبي در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد ثابت است و در حدود ۱۵درصد بيشتر از ميانگين روزانه رطوبت نسبي هواي شهر تهران است. نتايج نشان داد که سرعت جريان هوای خروجی هواکش هاي بين ايستگاهي مترو، مستقل از تغييرات سرعت جريان هوای شهر تهران میباشد. اين مطالعه نشان داد که سيستم تهويه متروي تهران در شرايط عادی يک سيستم مناسب محسوب گردیده و علاوه بر کاهش آلودگي هواي شهر تهران در افزايش کيفيت هوای اطراف خروجي هواکش هاي بين ايستگاهي نيز ميتواند موثر واقع شود.